Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2011

 

  
Výroční zpráva
2011
 
  
SPOLEČNOST
 
Název společnosti:                                 Z babiččina kapsáře o.p.s.
Právní subjektivita :                                obecně prospěšná společnost
Sídlo:                                                       Mečov 2, 552 05 Hořičky
IČO:                                                          287 95 512
DIČ:                                                          CZ 28795512
Zakladatelky:                                            Eva Náhlovská
                                                                 Dana Jelínková
Správní rada
Předsedkyně:                                   Věra Vitujová – Mečov (Hořičky)
Člen                                                  Josef Jelínek – Končiny (Slatina n.Ú.)
Členka                                               Iva Stehlíková – Mečov (Hořičky)
 
 
Dozorčí rada    
Předsedkyně                                      Helena Žáková (Újezdec)
Členka                                                Mgr. Petra Chlumská (Praha)
Člen                                                    Milan Žďárský (Hradec Králové)
 
Statutární orgán                                Kateřina Novotná, ředitelka
 
  
Organizační struktura
 
           Obecně prospěšná společnost Z babiččina kapsáře o.p.s. je založena podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Je právnickou osobou – neziskovou organizací, sdružující dobrovolníky z řad místních občanů, odborné veřejnosti a sympatizantů, kteří mají společné cíle a jsou ochotni nejen zadarmo pracovat, ale také dle možností každého přispět finančně na chod společnosti či jednotlivé projekty, dle priorit každého z nich. Projekty jsou připravovány realizačními týmy, předány ke schválení správní radou, která stvrzuje, že je projekt v souladu s cíli společnosti. Po zajištění financování jsou dalšími dobrovolníky a zaměstnanci realizovány.
 
Realizační tým pracující pro všechny programy společnosti.
 
Kateřina Novotná, Mečov – autorka koncepce společnosti, koordinátorka obecně prospěšných projektů
-          V domácnosti.
 
Ing. Libor Pergl, MBA, Praha – ekonom
-          Ředitel úseku obchodu a marketingu Penzijního fondu České pojišťovny.
 
Martin Taller, Liberec - výtvarný design společnosti
-          Grafik, odb. as. Divadelní fakulty AMU v Praze, spolupracovník při realizaci projektů ESF.
 
Tomáš Libánek, Hradec Králové – zajištění publicity
-           Redaktor Sedmičky Hradec Králové
 
Iva Stehlíková, Mečov– stavební dokumentace, administrace, stavební dozor
-          Vedoucí stavebního úřadu Černilov.
 
Karel Stehlík, Mečov - koordinace dobrovolníků
-          Podnikatel.
Karel Ditrich, Kolín – Bezpečnost práce
-          Inspektor bezpečnosti práce.
 
Mgr. Petra Chlumská, Praha –pedagožka, odborná poradkyně výchovných projektů
-          Mateřská dovolená. 
 
Realizační týmy jednotlivých programů společnosti.
 
Kulturní program
MgA. Jiří Valenta, Praha - Historik, odborný poradce pro výzkum a vývoj v oblasti společenských věd a umění. Autor projektů i spolupracovník při realizaci Místopisu, Bibliografie, Databáze, Muzea českého amatérského divadla, editor publikací Malované opony divadel českých zemí, Tradice ochotnického divadla a amatérské divadlo dnes. Autor a průvodce seriálem ČT 2 „Malované opony“.
Markéta Tallerová, Liberec –Divadlo F. X. Šaldy Liberec, držitelka ceny Thalie 2009.
MgA. Petra Cicáková,Hradec Králové–Divadlo Drak, Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
Rudolf Vogel, Broumov - Ředitel ZUŠ Broumov
 
Milan Žďárský, Hradec Králové -– Divadlo Drak, Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
MgA. Jakub Hubert, Kladno – Divadlo Lampion, Kultura pro Kladno o.p.s.
 
  
Sociální program
Kateřina Chlumská, Londýn - Absolventka University of Exeter, Velká Británie, obor BA International Relations, studentka Queen Mary, University of London - MA Globalni a komparativni politologie.  
Mgr. Anna Tichá, Náchod - psycholožka
 
 
Ekologický program
Mgr. Kateřina Bernardová, HorníČernůtky – Absolventka Masarykovy university Fakulty sociálních studií, obor Humanitní environmentalistika.
Ing. Iva Jelínková, Poděbrady - Vedoucí mikrobiolog vodohospodářské laboratoře. Absolventka VŠCHT obor chemické inženýrství .
 
Aktivizační program
Eva Náhlovská, Mečovčlenka zastupitelstva, předsedkyně finanční komise obce Hořičky
Věra Dvořáčková Končiny – členka finanční komise obce Slatina nad Úpou
Krzysztof Karwowski, mgr – Master of Arts, Centrum Kultury MBP w Głuszycy, PL
. . .
  
Charakteristika společnosti
      Cílem společnosti je zkvalitnění života místních obyvatel a podpora jejich aktivního přístupu k problémům. Vlastním produktem je nezisková služba. Strategií je spojit obecně prospěšné projekty v oblasti kultury, sociálních služeb a ekologie s obecně prospěšnými projekty v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace a současně využít okolní krásnou a zdravou krajinu k zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a propagaci regionu.
      
 
Činnost společnosti v roce 2011
Bližší informace a zdokumentování akcí najdete na našich webových stránkách https://kapsar2010.estranky.cz/
 
Aktivizační program
Aktivizační program vychází ze základních principů spokojeného života v malé obci „Kudy, kudy, kudy cestička“, vytýčených výroční zprávou 2010. Propojuje všechny programy a zapojuje místní obyvatele a zaměstnance do přípravy a realizace jednotlivých projektů.
Kudy, kudy, kudy cestička?
- aneb „ Základní principy spokojeného života v malé obci.“
1) Nelze spokojeně žít v malé obci se špatnou dopravní obslužností, kde chybí jakákoli občanská vybavenost, bez vzájemné odpovědnosti a sousedské pomoci. Když se lidé neznají, nemohou si vzájemně pomáhat.
 •  Je třeba vytvořit podmínky pro vzájemné setkávání.
2) V malé obci není potřeba organizace, která se cele věnuje jedné problematice. Je potřeba široký záběr, který umožňuje řešení různých situací. Není potřeba výrobní podnik, velký hospic ani kulturní středisko, ale něco to chce!
 •  Ničeho není potřeba moc. Od všeho stačí málo.
3) Špatná dopravní obslužnost ztěžuje možnost pracovního uplatnění místních občanů.
 •  Je třeba vytvořit pracovní místa zde.
 •  Zakázky zadávat místním řemeslníkům.
 •  Naši dojíždějící zaměstnanci mají variabilní pracovní dobu. Vždy však od autobusu k autobusu. (Smíření s dopravní nedostatečností.)
4) Společné aktivity upevňují pocit sounáležitosti a vzájemné odpovědnosti.
 •  Je třeba zajistit dostatečně poutavý program společných aktivit a podporovat spolupráci s atraktivními hosty a spolupracovníky.
        Zde uplatňujeme tato pravidla:
 •  Živelná kultura přitahuje profesionální umělce o mnoho více, než profesionálně organizovaná.
 •  Unavený a vystresovaný podnikatel, umělec či intelektuál jede radši do aktivně žijící malé obce s krásnou krajinou než do pětihvězdičkového hotelu.
 •  Vlastní aktivita strhává odborníky k dobrovolné spolupráci.
5) Aktivity směřovat k propagaci místa.
 •  Nejvíce si lidé pamatují zážitek. Každý projekt by měl být originální a poutavý.
 •  Nejlepším propagačním nástrojem je vyprávění zúčastněných všem známým.
Úspěchy:
 •  Projekt „ Víceúčelové venkovské komunitní centrum“- schválena dotace SZIF 156 500,- Kč, realizace 2012
 •  Zahájení ČS - PL spolupráce  - Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy ( NGO)
 •  Spolupráce s o.s. Bokouš - farmářské trhy.
 •  Ostatní aktivity jsou podrobně popsány v příslušných programech.
 
Kulturní program „Zachování kulturních dědictví“ 
   Projekty podporující zachování kulturních tradic a kulturní rozvoj venkova a rozvíjející spolupráci místních obyvatel a zaměstnanců s odborníky a širokou veřejností.
 
Lidová řemesla a umělecká tvořivost.
Projekt je zaměřen na propagaci lidových řemesel a lidové umělecké tvořivosti, průzkum historických technologií a podporu rukodělné práce.
Úspěchy:
 •  Zahájení workshopů lidových řemesel „Pátý přes devátý“- košíkaření, předení, zpracování vlny, malování na hedvábí.
 •  Projekt „Šíření paličkované krásy z Čech“
- schválena dotace Ministerstva kultury 44 000,- Kč, realizace 2012.
 •  Řezbářské výrobky jsou i nadále naší chloubou.
 
Historie a současnost vesnického divadla
Historie vesnických divadel regionu. Hledání historických pramenů, zpracování kompletní dokumentace.
Mečovské sousedské divadlo - vlastní divadelní představení ve spolupráci s místními občany a profesionálními herci.
Úspěchy:
 •  Zpracování historie ochotnického divadla ve Slatině nad Úpou pro Databázi českého amatérského divadla a zpracování dokumentace unikátního souboru divadelních kulis.
 •  Projekt „Replika rozebíratelného jeviště“ je připraven. Během roku 2011 se však nepodařilo zajistit financování tohoto projektu. Nevzdáváme to. Snad příště.
 •  Zahájení spolupráce s o.s. Dobrá dědina a společné přípravy projektu Depozitář českého amatérského divadla. (Běh na dlouhou trať, ale nedáme se!)
 •  Mečovské sousedské divadlo –„Stvoření světa, aneb jak to tenkrát bylo u nás.“
 •  Organizace a program pro společenský večer pro obec Hořičky s promítáním divadelních představení.   Centrum Kultury MBP w                 
 
Tradice lidového orchestru českého venkova
Hledání historických pramenů. Oživení hry na lidové hudební nástroje. Spolupráce při tvorbě divadelních představení. Produkce vlastních kulturních akcí ve spolupráci s místními občany a profesionálními umělci.
Úspěchy:
 •  Založení a první vystoupení orchestru „Naprázdnejch“
 •  Jako každoročně největším úspěchem bylo Vánoční zpívání.
 •  Zpracování a vydání nových partů pro naše muzikanty.
 •  Kulturní program pro farmářské a řemeslné trhy.
 
 
  Co tě to napadlo? Loutkové divadlo?
Cílem projektu je motivace rodičů a dětí k společné tvůrčí činnosti. Návrhy a výroba loutkových divadélek.
Úspěchy:
 •  Výroba prstových divadélek
 •  Zajištění prodeje v České Skalici, Červeném Kostelci, Náchodě a v Kladně.
 
Sociální program
Projekt  „To, co město nemá“ - zaměstnávání zdravotně hendikepovaných občanů. 
Cíle projektu byly vytyčeny výroční zprávou 2010 takto:
Charakteristika pracovních míst
      Pracovní místa vytváříme pro zaměstnance s invaliditou všech stupňů s psychickými a některými neurologickými problémy. Minimalizaci stresu a větší psychické zátěže zajišťují dobrovolníci, kteří garantují zajištění činnosti v případě zdravotních potíží zaměstnance. Pracovní náplň každého zaměstnance se skládá individuálně z práce v programech společnosti tak, aby nebyla jednotvárná a umožnila zaměstnanci alespoň část pracovní doby trávit na čerstvém vzduchu. Velký důraz klademe na další vzdělávání zaměstnanců. Jejich znalosti a dovednosti upevňujeme a rozvíjíme, aby se mohli v případě zlepšení zdravotního stavu vrátit k původní profesi. Druhou variantou vzdělávacího programu je získání nových znalostí a dovedností nebo profese nové.
        Pestrost činností, variabilní pracovní doba, garance dobrovolníků a umožnění domácí práce vytváří podmínky pro plné pracovní vytížení i těm, kteří nejsou schopni zvládnout vzhledem k svému zdravotnímu stavu běžné zaměstnání.
 
Destigmatizace psychiatrických onemocnění
        Prezentací výsledků práce odbouráváme názor veřejnosti o intelektuální méněcennosti psychicky nemocných spoluobčanů. Provázáním obecně prospěšných cílů posilujeme sebevědomí invalidních zaměstnanců. „Oni jsou ti, kteří pomáhají druhým a ne naopak.“
 
Sociální integrace zdravotně hendikepovaných
        Zapojením do všech aktivit naší společnosti umožňujeme hendikepovaným začlenění do pestrého a již funkčního společenství ostatních zaměstnanců, místních občanů, dobrovolníků a odborníků různých profesí a zájmů.
 
 
Úspěchy:
 •  Vytvořili jsme čtyři pracovní místa pro zdravotně hendikepované zaměstnance.
 •  Na vytvoření pracovních míst jsme získali dotaci ÚP Náchod ve výšce 144 000,- Kč.
 •  Na rozjezd programu jsme získali dotaci ÚP na mzdy dvou pracovníků veřejně prospěšných prací (leden-březen) ve výši 81 000,- Kč
 •  Mzdy zdravotně hendikepovaných zaměstnanců byly dotovány dle §78 zák.435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti částkou 279 604,- Kč.
 •  Zaměstnance se podařilo zapojit do všech programů společnosti včetně volnočasových aktivit.
 
        
 „Teď pomáhám já“
     Monitoring, sociální poradenství a služby pro veřejnost. Program podporující spolupráci místních občanů - dobrovolníků a zaměstnanců.
Tady jsem doma
V každé vesnici bydlí někdo, kdo pro nemoc, věk nebo opuštěnost nezvládá všechno, co život na venkově obnáší. A stačí tak málo. Odvézt k lékaři, uklidit sníh, naštípat dříví, nakoupit. Někdy dokonce stačí pohovořit nebo pozvat na představení. Prostě pomoci tak, aby každý mohl zůstat tam, kde se cítí být doma a necítil se opuštěný.
 
Úspěchy:
 •  V zimě uklízíme sníh a skládáme uhlí. V létě sekáme trávu a pomáháme připravit dříví.
 •  Nejčastěji se jezdí k lékaři a veterináři. Mezi nákupy vítězí minerálky, benzín a propan-butan. Nejnáročnější je: „Nevím jak se tomu říká, nevím, kde to mají, ale potřebuju to sem do toho.“, ale zatím to zvládáme.
 •  Naši senioři jsou duchem mladí, veselí, hrají divadlo nebo v orchestru. A když to zrovna nejde, přivezeme nahrávku k nim domů a je zase veselo.
 •  Už se nehaleká přes kopec. Vítězí internet.
 
 
 
Co nevíme, to zjistíme
V tomto programu nabízíme pomoc těm, kterým se nedaří prolomit bariéru formulářů a nepřehlednost možností sociální pomoci.
Úspěchy:
 •  Píšeme žádosti a smlouvy. Vyplňujeme formuláře. Např. daň z nemovitosti,věcné břemeno apod.
 
„ Příroda pomáhá nemocným, nemocní pomáhají přírodě“
       Ochrana a péče o krajinu. Environmentální výchovné projekty pro veřejnost. Ekologické projekty vhodné jako pracovní náplň pro zaměstnance.
Úspěchy:
 •  Příroda nám: Výroba relaxačních filmových pětiminutovek.
 •  My přírodě: Proběhlo zmapování pramenů a studánek v okolí a vyčištění koryta potoka. Probíhá úprava okolí rybníčka a zmapování biotopu přilehlého mokřadu.
 •  Hledáme vhodné řešení pro odvádění a čištění odpadních vod v osadě Mečov.
„Příroda je přísný šéf“
     Jak jinak člověka přesvědčit, že něco se musí? Příroda nepočká. Doplňková činnost pro zaměstnance ZPO.
Malá farma
Chov hospodářských zvířat. Pěstování zeleniny, léčivých bylin, příprava sadby. Sběr a zpracování ovoce a léčivých bylin. Péče o obecní pozemky.
Úspěchy:
 •  Všechno roste a máme z toho radost.
 •  Kozy se rodí. My je hýčkáme, hladíme a rozmazlujeme.
Neúspěchy:
 •  Plevel roste nejrychleji. Kozy přes veškerou snahu utíkají a žerou výpěstky.
 
 
Účetnictví
Ve zpracování účetnictví pro neziskové organizace, fyzické i právnické osoby vidíme hlavně možnost dalšího vzdělávání zaměstnanců a zpestření jejich pracovní náplně. Není tedy klasickou výdělečnou doplňkovou činností.
Úspěchy:
 •  Proškolení zaměstnanců: Daňová evidence, účetnictví, DPH, daňová přiznání.
 •  První klienti.
 
Hospodaření společnosti
      Roční uzávěrka je nedílnou součástí této zprávy. Jsou zde tedy uvedeny věci, které tam nenajdete, nebo se špatně hledají.
·         Náklady:
Náklady na běžný provoz a kulturní akce zvládáme hradit z vlastních zdrojů bez větších obtíží. Cestovné za celé účetní období nebylo dobrovolníky nárokováno a propláceno.
Náklady na zákonné administrativní povinnosti (výkazy, žádosti, hlášení, zprávy apod.) jsou nad naše síly. Barva do tiskárny, kancelářské potřeby, poštovné, cestovné na úřady, nutná administrativní práce apod. To všechno jsou výdaje nařízené zákonem, leč žádnou dotací nepodporovány. Děkujeme tímto všem dobrovolníkům a věcným dárcům za pomoc při překonávání tohoto úskalí.
·         Největší problém:
Dotace na mzdy zdravotně hendikepovaných zaměstnanců jsou vypláceny čtvrtletně zpátky. Zní to jednoduše, ale pro Vaši představu uvedu příklad.
        Dnes je 1. 6. 2012. V letošním roce již byly vyplaceny mzdy za leden, únor, březen, duben. Do dnešního dne k nám ale ještě nedorazila dotace ani na lednové mzdy a pochybuji, že dorazí do mezd květnových. Při mzdových nákladech na jednoho zaměstnance 8 000,- Kč (opravdu je nepřeplácíme), potřebujeme na každého jednoho zaměstnance finanční rezervu 40 000,- Kč. Při čtyřech zaměstnancích v roce 2011 jsme průběžně museli mít až 160 000,- Kč finanční rezervu na vyplacení mezd.
 
 
·         Největší úspěch:
Přežili jsme. Nebýt však výrazné půjčky ze soukromých zdrojů, přežili bychom jen stěží.
 
·         Co nám je líto:
Jsme na okrajích našich obcí. Jak územně, tak i na okraji zájmu. Kdysi bylo v obecním zájmu starat se o své potřebné, propagovat obec apod. Naše činnost by tedy logicky měla být vítána a obcemi podporována. Naše obce naši práci ocenily částkou 2 000,- Kč. Možná by nás mohli ještě pochválit. Jsme ale optimisté a časy se mění. Určitě bude líp.
·         Koláč úspěšnosti

babovka.jpg

Zůstáváme i nadále věrni tradicím. Naši bábovku úspěšnosti jsme v roce 2011 moc pěkně ocukrovali.
 
Závěr
       Ať se děje co se děje, i nadále se budeme snažit, aby se nám žilo lépe a radostněji. Budeme se také snažit páchat dobro v rozsahu místním, regionálním i celostátním.                                                                                                                                                 
 
                 Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.
 
 
V Mečově dne 30. 5. 2012
 
                                                                                      Kateřina Novotná
 
Výroční zpráva 2011 byla schválena správní radou 2. 6. 2012.
 
 
   Iva Stehlíková                     Josef Jelínek                            Věra Vitujová