Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2010

17. 9. 2011

  

Výroční zpráva

2010

 

SPOLEČNOST

 

Název společnosti:                                              Z babiččina kapsáře o.p.s.

Právní subjektivita :                                            obecně prospěšná společnost

Sídlo:                                                                      Mečov 2, 552 05 Hořičky

IČO:                                                                        287 95 512

DIČ:                                                                        CZ 28795512

Zakladatelky:                                                        Eva Náhlovská

                                                                                Dana Jelínková

Správní rada

Předsedkyně:                                                       Věra Vitujová – Mečov (Hořičky)

Člen                                                                       Josef Jelínek – Končiny(Slatina n.Ú.)

Členka                                                                   Iva Stehlíková – Slatina (Vysoké Mýto)

 

Dozorčí rada    

Předsedkyně                                                       Helena Žáková

Členka                                                                 Mgr. Petra Chlumská

Člen                                                                      Milan Žďárský

 

Zaměstnanci                                                    Žaneta Janatová

                                                                            Filip Novotný

 

ODBORNÍ  PORADCI - dobrovolníci

 

 

Kateřina Novotná, Mečov – autorka koncepce společnosti, koordinátorka obecně prospěšných projektů.

 

MgA. Jiří Valenta, Praha -  odborný poradce pro kulturní projekty

ü  Historik, autor projektů ESF i spolupracovník při jejich realizaci.  Odborný poradce pro výzkum a vývoj v oblasti společenských věd a umění.

Martin Taller, Liberec - výtvarný design společnosti

ü  Grafik, odb. as. Divadelní fakulty AMU v Praze, spolupracovník při realizaci projektů ESF.

Mgr. Petra Chlumská, Praha – odborná poradkyně výchovných projektů

ü  Současně na mateřské dovolené.

Ing. Libor Pergl, MBA, Praha – ekonomické poradenství

ü  Ředitel úseku obchodu a marketingu Penzijního fondu České pojišťovny.

 Mgr. Kateřina Bernardová, Horní Černůtky - odborná poradkyně a autorka ekologických projektů.

ü  Absolventka Masarykovy university Fakulty sociálních studií, obor Humanitní environmentalistika 

 Markéta Tallerová, Liberec – odborná poradkyně  pro program „ Historie a současnost vesnického divadla“.

ü  Členka Divadla F. X. Šaldy Liberec, držitelka ceny Thalie 2009.

MgA. Petra Cicáková, Hradec Králové  - odborná poradkyně pro program „Co tě to napadlo? Loutkové divadlo“

ü  Členka divadla Drak Hradec Králové.

Jiří Prokop, Náchod - odborný konzultant pro program „Tradice lidového orchestru českého venkova“.

ü  Mistr houslař.

Kateřina Chlumská, Praha – odborná poradkyně pro stanovení strategie sociálního programu.

ü  Studentka University of Exeter, Velká Británie, obor BA International Relations

Tomáš Libánek Hradec Králové – poradce pro publicitu

ü  Redaktor Sedmičky Hradec Králové

 Iva Stehlíková, Vysoké Mýto– odborná poradkyně pro komunikaci se stavebním úřadem.

Karel Ditrich, Kolín – poradce pro bezpečnost práce

 

 

A mnoho a mnoho dalších.

 

Charakteristika společnosti

      Cílem společnosti je zkvalitnění života místních obyvatel a podpora jejich aktivního přístupu k problémům. Vlastním produktem je nezisková služba. Strategií je spojit obecně prospěšné projekty v oblasti kultury, sociálních služeb a ekologie s obecně prospěšnými projekty v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace a současně využít okolní krásnou a zdravou krajinu k zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a propagaci regionu.

  

Činnost společnosti v roce 2010

        Pracujeme již několik let jako neoficiální sdružení občanů. Letos jsme pořádali již 8. ročník "Vánočního zpívání na kopci". Mečovské sousedské divadlo pořádá vlastní představení od roku 2006. MeHuSl (Mečovské hudební slavnosti, aneb hraje kdo umí a jak umí) vznikly v roce 2004. Potřeba právní subjektivity však vznikla až s programem pracovní a sociální integrace zdravotně hendikepovaných "To, co město nemá" v roce 2010.

       Pravdou je, že založení právní subjektivity a prolomení administrativních bariér nás stálo velké úsilí i finančních prostředků, a v práci v jednotlivých programech bylo spíš brzdou. I přesto se podařilo zrealizovat stěžejní akce a rozvinout činnost v jednotlivých programech.

        Rok 2010 byl tedy hlavně určen k stanovení jasné koncepce a přesnému stanovení další činnosti společnosti tak, aby propojení více cílů a podrobné propracování do konečného funkčního celku, pomohlo k řešení problémů odlehlých částí obcí. Spojení podporovaného zaměstnávání a podporovaných sociálních, kulturních a ekologických aktivit je nejen ojedinělé a společensky užitečné, ale také pro místní občany i zaměstnance dostatečně pestré a motivující. Sociální podnik v malé obci s krásnou krajinou, se širokým spektrem činností a množstvím dobrovolných spolupracovníků, je vhodným a komplexním řešením mnoha problémů. Současně ale i lákadlem pro obyvatele velkých měst a výbornou propagací regionu.

  

Kudy, kudy, kudy cestička?

- aneb „ Základní principy spokojeného života v malé obci.“

1) Nelze spokojeně žít v malé obci se špatnou dopravní obslužností, kde chybí jakákoli občanská vybavenost, bez vzájemné odpovědnosti a sousedské pomoci. Když se lidé neznají, nemohou si vzájemně pomáhat.

Ø  Je třeba vytvořit podmínky pro vzájemné setkávání.

2) V malé obci není potřeba organizace, která se cele věnuje jedné problematice. Je potřeba široký záběr, který umožňuje řešení různých situací. Není potřeba výrobní podnik, velký hospic ani kulturní středisko, ale něco to chce!

Ø  Ničeho není potřeba moc. Od všeho stačí málo.

3) Špatná dopravní obslužnost ztěžuje možnost pracovního uplatnění místních občanů.

Ø  Je třeba vytvořit pracovní místa zde.

Ø  Zakázky zadávat místním řemeslníkům.

Ø  Naši dojíždějící zaměstnanci mají variabilní pracovní dobu. Vždy však od autobusu k autobusu. (Smíření s dopravní nedostatečností.)

4) Společné aktivity upevňují pocit sounáležitosti a vzájemné odpovědnosti.

Ø  Je třeba zajistit dostatečně poutavý program společných aktivit a podporovat spolupráci s atraktivními hosty a spolupracovníky.

        Zde uplatňujeme tato pravidla:

ü  Živelná kultura přitahuje profesionální umělce o mnoho více, než profesionálně organizovaná.

ü  Unavený a vystresovaný podnikatel, umělec či intelektuál jede radši do aktivně žijící malé obce s krásnou krajinou než do pětihvězdičkového hotelu.

ü  Vlastní aktivita strhává odborníky k dobrovolné spolupráci.

5) Aktivity směřovat k propagaci místa.

Ø  Nejvíce si lidé pamatují zážitek. Každý projekt by měl být originální a poutavý.

Ø  Nejlepším propagačním nástrojem je vyprávění zúčastněných všem známým.

 

Programy společnosti

„Zachování kulturních dědictví“ 

   Projekty podporující zachování kulturních tradic a kulturní rozvoj venkova a rozvíjející spolupráci zaměstnanců se širokou veřejností.

 

Lidová řemesla a umělecká tvořivost.

Řezbář, košíkář, zpracování vlny, předení, tkaní, vyšívání, pletení.

Projekt je zaměřen na propagaci lidových řemesel a lidové umělecké tvořivosti, průzkum historických technologií a podporu rukodělné práce.

Úspěchy:

ü  Zahájení výroby řezbářských výrobků. Dřevené prstýnky a lžíce jsou naší chloubou.

ü  Příprava na košíkaření. Vlastní vzdělávání – zajištění lektora. Zahájení prací na proutnici.

Neúspěchy:

ü  Přes veškerou snahu se nepodařilo sehnat potřené vybavení pro ostatní řemesla.

 

Historie a současnost vesnického divadla

Historie vesnických divadel regionu. Mečovské sousedské divadlo - vlastní divadelní představení ve spolupráci s místními občany a profesionálními herci. Hledání historických pramenů, zpracování kompletní dokumentace a výroba repliky putovního rozebíratelného jeviště.

Úspěchy:

ü  Dětský muzikál „Červená  Karkulka“

ü  Výrazný posun v projektových přípravách rozebíratelného jeviště.

  

Tradice lidového orchestru českého venkova

Hledání historických pramenů. Oživení hry na lidové hudební nástroje. Spolupráce při tvorbě divadelních představení.  Produkce vlastních kulturních akcí ve spolupráci s místními občany a profesionálními umělci.

Úspěchy:

ü  Jako každoročně největším úspěchem bylo Vánoční zpívání.

ü  Vydání nových zpěvníčků v nákladu 300 ks

 

 Co tě to napadlo? Loutkové divadlo?

Cílem projektu je motivace rodičů a dětí k společné tvůrčí činnosti. Návrhy a výroba loutkových divadélek.

Úspěchy:

ü  Zahájení výroby prstových divadélek

ü  Zájezd do divadla Drak v Hradci Králové. Návštěva Labyrintu i zákulisí a dílen. Přepadení herců v šatnách.

 

„To, co město nemá“

Zaměstnávání zdravotně hendikepovaných občanů

Úspěchy:

ü  Prolomení prvního patra na Úřadu práce v Náchodě. Zahájení spolupráce.

ü  Přijetí dvou zaměstnanců v programu Veřejně prospěšných prací

ü  První zaměstnanec ZPO

ü  Podání žádosti do programu Start bez bariér na dva zaměstnance ZPO

 

Charakteristika pracovních míst

      Pracovní místa vytváříme pro zaměstnance s invaliditou všech stupňů s psychickými a některými neurologickými problémy. Minimalizaci stresu a větší psychické zátěže zajišťují dobrovolníci, kteří garantují zajištění činnosti v případě zdravotních potíží zaměstnance. Pracovní náplň každého zaměstnance se skládá individuálně z práce v programech společnosti tak, aby nebyla jednotvárná a umožnila zaměstnanci alespoň část pracovní doby trávit na čerstvém vzduchu. Velký důraz klademe na další vzdělávání zaměstnanců. Jejich znalosti a dovednosti upevňujeme a rozvíjíme, aby se mohli v případě zlepšení zdravotního stavu vrátit k původní profesi. Druhou variantou vzdělávacího programu je získání nových znalostí a dovedností nebo profese nové.

        Pestrost činností, variabilní pracovní doba, garance dobrovolníků a umožnění domácí práce vytváří podmínky pro plné pracovní vytížení i těm, kteří nejsou schopni zvládnout vzhledem k svému zdravotnímu stavu běžné zaměstnání.

 

Destigmatizace psychiatrických onemocnění

        Prezentací výsledků práce odbouráváme názor veřejnosti o intelektuální méněcennosti psychicky nemocných spoluobčanů. Provázáním obecně prospěšných cílů posilujeme sebevědomí invalidních zaměstnanců. „Oni jsou ti, kteří pomáhají druhým a ne naopak.“

 

Sociální integrace zdravotně hendikepovaných

        Zapojením do všech aktivit naší společnosti umožňujeme hendikepovaným začlenění do pestrého a již funkčního společenství ostatních zaměstnanců, místních občanů, dobrovolníků a odborníků různých profesí a zájmů.

 

 

 „Teď pomáhám já“

     Monitoring, sociální poradenství a služby pro veřejnost. Program podporující spolupráci místních občanů - dobrovolníků a zaměstnanců.

Tady jsem doma

V každé vesnici bydlí někdo, kdo pro nemoc, věk nebo opuštěnost nezvládá všechno, co život na venkově obnáší. A stačí tak málo. Odvézt k lékaři, uklidit sníh, naštípat dříví, nakoupit. Někdy dokonce stačí pohovořit nebo pozvat na představení. Prostě pomoci tak, aby každý mohl zůstat tam, kde se cítí být doma a necítil se opuštěný.

Úspěchy:

ü  Stanovení koncepce.

ü  Zkušební provoz

Co nevíme, to zjistíme

V tomto programu nabízíme pomoc těm, kterým se nedaří prolomit bariéru formulářů a nepřehlednost možností sociální pomoci.

Úspěchy:

ü  Navázání spolupráce s MěÚ Česká Skalice (sociální odbor, kontaktní místo ÚP), ÚP Náchod, OSSZ Náchod, VZP Náchod, FÚ Náchod)

 

 

 

„ Příroda pomáhá nemocným, nemocní pomáhají přírodě“

       Ochrana a péče o krajinu. Environmentální výchovné projekty pro veřejnost. Ekologické projekty vhodné jako pracovní náplň pro zaměstnance.

Úspěchy:

ü  Zajištění odborné poradkyně.

ü  Schválení environmentální politiky společnosti

ü  Zahájení projektových příprav.

 

„Příroda je přísný šéf“

     Jak jinak člověka přesvědčit, že něco se musí? Příroda nepočká. Doplňková činnost pro zaměstnance ZPO.

Malá farma

Chov hospodářských zvířat. Pěstování zeleniny, léčivých bylin, příprava sadby. Sběr a zpracování ovoce a léčivých bylin. Péče o obecní pozemky.

Úspěchy:

ü  Registrace živnosti zemědělec.

ü  Zaregistrování do ČMSCH

ü  Všechno roste.

ü  Kozy se rodí.

Neúspěchy:

ü  Nestíháme!!!!! Je nás málo.

 

Hospodaření společnosti.

              Roční uzávěrka je nedílnou součástí této zprávy. Jsou zde tedy uvedeny věci, které tam nenajdete, nebo se špatně hledají.

Ø  Pohledávka za ÚP ke konci roku 54 000,- Kč

Ø  Nebýt výrazné půjčky ze soukromých zdrojů, přežili bychom jen stěží.

Ø  Cestovné za celé účetní období nebylo dobrovolníky nárokováno a propláceno.

Ø  Náklady na běžný provoz a kulturní akce zvládáme hradit z vlastních zdrojů bez větších obtíží.

Ø  Náklady na zákonné administrativní povinnosti (výkazy, žádosti, hlášení, zprávy apod.) jsou nad naše síly. Jen za barvu do tiskárny a kancelářské potřeby bylo v roce 2010 vynaloženo přes 10 000,- Kč.  Z valné části byly tyto náklady hrazeny ze soukromých zdrojů.

Ø  Abychom ušetřili za poštovné a cestovné, pořídili jsme si certifikovaný elektronický podpis. Naše nemalé úsilí, ani         finanční prostředky vynaložené na získání podpisu, však moc nepomohlo. Mimo FÚ s ním žádný úřad neumí pbabovka.jpgracovat.

Ø  Zde bývá dobrým zvykem umístit koláč úspěšnosti. Zůstávám však věrna tradicím. Bábovka je taky príma.

 Závěr

        Ať se děje co se děje, i nadále se budeme snažit, aby se nám žilo lépe a radostněji. Budeme se také snažit páchat dobro v rozsahu místním, regionálním i celostátním. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.

V Mečově dne 15. 5. 2011

 

                                                                                            Kateřina Novotná