Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statut společnosti

17. 9. 2011

 

Statut

obecně prospěšné společnosti

Z babiččina kapsáře o.p.s.

 

          Správní rada obecně prospěšné společnosti Z BABIČČINA KAPSÁŘE v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. a Zakladatelskou listinou obecně prospěšné společnosti vydává tento

Statut obecně prospěšné společnosti  Z BABIČČINA KAPSÁŘE,

        kterým doplňuje zakladatelskou listinu a podrobněji upravuje některé záležitosti, týkající se činnosti o.p.s.

       Vznik, fungování a zánik společnosti se řídí zákonem č. 248/1995 Sb. a dále především zákony č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), č. 576/1990 Sb. (rozpočtová pravidla republiky), č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), č. 563/1991 Sb. (o účetnictví) a č. 568/1992 Sb. (o daních z příjmu) v platném znění.

 

 Obecné informace

 Z BABIČČINA KAPSÁŘE  o.p.s. (dále jen společnost)

Byla založena podle zákona č. 248/1995 Sb. Evou Náhlovskou a Danou Jelínkovou. Zakladatelská listina byla. schválena a podepsána dne 19. 4. 2010 uvedenými zakladateli. Společnost vznikla dne 16. 6.2010 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

 

 Ředitel/ka

 Je statutárním orgánem společnosti. Řídí běžný chod společnosti.

Plní zejména tyto úkoly :

·         zajišťuje přípravu a zveřejnění výroční zprávy

o   předkládá správní a dozorčí radě:

o     roční účetní uzávěrku do 5-ti pracovních dnů po zpracování, nejpozději však do 31.3.

o    výroční zprávu do 31.5. následujícího roku

·         předkládá správní radě ke schválení

o        plán činnosti společnosti

o        návrh rozpočtu společnosti, vč. nákladů na vlastní činnost (správu) společnosti

o        systém odměňování zaměstnanců společnosti

·         s pověřeným zaměstnancem o.p.s. zajišťuje výkon činnosti sekretariátu správní rady

 

 Správní rada

·         Správní rada je jmenována zakladateli, způsob jejího hlasování a její usnášeníschopnost je popsána v čl. VII Zakladatelské listiny.

·         Jednání správní rady  svolává a řídí její předseda. Předseda je povinen svolat jednání správní rady alespoň dvakrát ročně a dále pak vždy, pokud o to písemně požádá dozorčí rada nebo nadpoloviční většina správní rady. V nepřítomnosti předsedy je ke svolání správní rady oprávněn jakýkoliv její člen.

 

Dozorčí rada

·         Dozorčí rada je jmenována zakladateli.

·         Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda. Předseda je povinen svolat jednání dozorčí rady alespoň dvakrát ročně a dále pak vždy, pokud o to písemně požádá nadpoloviční většina dozorčí rady. V nepřítomnosti předsedy je ke svolání dozorčí rady oprávněn jakýkoliv její člen.

·          Mimo působnost vymezenou ustanovením § 15 zák. 248/1995 Sb. dozorčí rada vysílá svého zástupce na jednání správní rady. Za tím účelem je ředitel obecně prospěšné společnosti povinen informovat předsedu příp. jiného člena dozorčí rady o termínu, místě a programu jednání správní rady. Do 15-ti dnů po obdržení přezkoumává výroční zprávu a (s případnými připomínkami) ji předává správní radě.

 

 

 Specifikace činností      

 V souladu se zakladatelskou listinou realizuje společnost zejména tyto obecně prospěšné služby:

 

·     Vytváření pracovních míst pro uchazeče o práci se sníženou pracovní schopností nebo těžce pracovně zařaditelné. Individuálním přístupem ke každému zaměstnanci, a s ohledem na jeho zdravotní stav a  možnosti, vytvářet pracovní místa na míru.

·     Vzděláváním zaměstnanců přispět k rozšiřování dovedností zaměstnanců tak, aby měli širší možnosti uplatnění.

·     Obnova a rozvoj lidových řemesel a lidové umělecké tvořivosti obzvláště s důrazem na krajová specifika.

·     Pomoc osamělým a starším občanům v obci. Obecně prospěšné práce v obci.

·    Pořádání a tvorba jednorázových divadelních projektů a jiných uměleckých projektů.

·    Podpora všech forem amatérské a zájmové kulturní činnosti.

·    Propagace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb.

 

      Cílem společnosti je zkvalitnění života místních obyvatel a podpora jejich aktivního přístupu k problémům. Vlastním produktem je nezisková služba. Strategií je spojit obecně prospěšné projekty v oblasti kultury, sociálních služeb a ekologie s obecně prospěšnými projekty v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace a současně využít okolní krásnou a zdravou krajinu k zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a propagaci regionu.

     Za účelem zajištění vhodné pracovní náplně pro ZPO zaměstnanců a hospodárného využití potenciálu společnosti může tato realizovat také doplňkové činnosti, k nimž bude mít příslušná živnostenská oprávnění a to na základě rozhodnutí správní rady obecně prospěšné společnosti.

 

Organizace činností

Činnost společnosti je tématicky členěna do několika programů. Každý z programů má vlastní cíle. Organizačně se mohou prolínat. Pravidlem však je, že jeden pomáhá v realizaci druhého.

 

AKTIVIZAČNÍ PROGRAM

·         Motivace a vytváření podmínek pro aktivní spolupráci místních obyvatel.

·         Snížení dopadu absence občanské vybavenosti a dopravní nedostatečnosti.

·         Propagace místa i regionu

 

 Sociální program

·         Služby

 Monitoring, sociální poradenství a služby pro osamělé a věkem nebo zdravím hendikepované místní občany. Program podporující spolupráci místních občanů, dobrovolníků a zaměstnanců. Služby jsou poskytovány zdarma. Klient hradí pouze náklady (PHM apod.).

·         Poradenství

Pomoc při orientaci v možnostech sociální pomoci.

·         Zaměstnávání ZPO

o   Charakteristika pracovních míst.        

         Pracovní místa vytváříme pro zaměstnance s invaliditou všech stupňů s psychickými a některými neurologickými problémy. Minimalizaci stresu a větší psychické zátěže zajišťují dobrovolníci, kteří garantují zajištění činnosti v případě zdravotních potíží zaměstnance. Pracovní náplň každého zaměstnance se skládá individuálně z práce v programech společnosti tak, aby nebyla jednotvárná a umožnila zaměstnanci alespoň část pracovní doby trávit na čerstvém vzduchu. Velký důraz klademe na další vzdělávání zaměstnanců. Jejich znalosti a dovednosti upevňujeme a rozvíjíme, aby se mohli v případě zlepšení zdravotního stavu vrátit k původní profesi. Druhou variantou vzdělávacího programu je získání nových znalostí a dovedností nebo profese nové.

        Pestrost činností, variabilní pracovní doba, garance dobrovolníků a umožnění domácí práce vytváří podmínky pro plné pracovní vytížení i těm, kteří nejsou schopni zvládnout vzhledem k svému zdravotnímu stavu běžné zaměstnání.

o   Destigmatizace psychiatrických onemocnění.

        Prezentací výsledků práce odbourávat názor veřejnosti o intelektuální méněcennosti psychicky nemocných spoluobčanů. Provázáním obecně prospěšných cílů posilovat vědomí invalidních zaměstnanců, že oni jsou ti, kteří pomáhají druhým a ne naopak.

o   Sociální integrace zdravotně hendikepovaných

        Zapojením do všech aktivit naší společnosti umožňujeme hendikepovaným začlenění do pestrého a již funkčního společenství ostatních zaměstnanců, místních občanů, dobrovolníků a odborníků různých profesí a zájmů.

 

KULTRNÍ PROGRAM

 Projekty podporující zachování kulturních tradic a kulturní rozvoj venkova a rozvíjející spolupráci místních obyvatel a zaměstnanců s odborníky, profesionálními umělci a širokou veřejností.

·         Lidová řemesla

 Projekt je zaměřen na propagaci lidových řemesel a lidové umělecké tvořivosti, průzkum historických technologií a podporu rukodělné práce.

·         Historie a současnost vesnického divadla

o   Historie vesnických divadel regionu.

o   Mečovské sousedské divadlo - vlastní divadelní představení ve spolupráci s místními občany a profesionálními herci.

o   Loutkové divadlo – motivační a výukové projekty, výroba

·         Tradice lidového orchestru českého venkova

Hledání historických pramenů. Oživení hry na lidové hudební nástroje. Spolupráce při tvorbě divadelních představení.  Produkce vlastních kulturních akcí.

 

EKOLOGICKÝ PROGRAM

·         Farma

·         Ochrana a péče o krajinu.

·         Environmentální výchovné projekty pro děti a mládež.

·         Ekologické projekty.

 

 

 Hospodaření společnosti

     Společnost hospodaří v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. a zakladatelskou listinou dle rozpočtu schváleného správní radou a vede podvojné účetnictví.

 Společnost tvoří tyto fondy :

·rezervní fond – je tvořen hospodářským výsledkem společnosti po zdanění a užíván ke krytí ztrát hospodaření společnosti

·fond odměn – je tvořen z kladných výsledků doplňkové činnosti podle usnesení správní rady a užíván k odměňování zaměstnanců podle pravidel schválených správní radou

 V ostatním se financování společnosti řídí zák. č. 248/1995 Sb.

 Případné zrušení, likvidace a zánik společnosti se řídí zák. č. 248/1995 Sb.

 

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření o.p.s.

·         Výroční zprávu předkládá ředitel do 31. května dozorčí radě k přezkoumání a správní radě ke schválení.

·         Zveřejnění výroční zprávy zajistí ředitel do 30. června. Zveřejněním se rozumí zpřístupnění textu výroční zprávy v sídle společnosti a uložení do sbírky listin.

 

 

Tento statut byl aktualizován a schválen správní radou společnosti dne 15.6.2011 v Mečově

 

 

 

 

 

Věra Vitujová, předsedkyně správní rady